مردی که فاحشه شد

contrite

یک دیوان،

قرآن،

    توبه سروده ام

توبه ای که کفر است شاید!!

من از قرآن،

لحظه های ملکوتی انسان

حال ِ خراب ِ دل ِ دردمند ِ حیران

                               توبه کرده ام.

من از آنکه آن بالاست

یا

گاهی اینجاست

                      توبه کرده ام ...

من از عدالتش

با ترازوی ِ شیب دارش

                       توبه کرده ام ...

من از زندگی با ترس

امام ِ بی نقص

بندگی آزمایشگاهی

از روزهای خوش - آینده -

                            توبه کرده ام ...

توبه کرده ام از اجبارها

از حقیقت ِ آرامش

از فلسفه ای که ما با تمام ِ موجودیتمان

روزی تمام می شویم


من با وجدان ِ خود بیعت کرده ام

که آزاده بمیرم

                      در اسرع وقت!

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دایی  | 

inception

تـکـیه داده بــه دیــوار

مـردی بـا ذهــنی خــاردار

عـابـرا رو می شمـره تـک به تـک

مـحو مـیشن هـمه بـا پُــک ِ سیـگار

بـارون میـاد و داره مـی کـشه،

تـمام ِ خـاطـرات و رو نـمـودار !

مـرده انـد بـرایـش هـمه ،

بـعد آن خـیانـت، بـر سـر ِ دار

هـو می کـنند لحـظه ها سادگـی اش را

چیـزی نـمانـده بـشکـند مـردی بـه دیـوار

سیگـارش تـمام نـشد، امـا عابـری دیـد ،

تـمام شدنـش را کـنار ِ سیگـار


کاغـذی مـچاله در مـشتـَش

رویـش نـوشته:

     زنـدگی، خـواهم مُـرد این بــار ....


+ نوشته شده در  ساعت   توسط دایی  | 

Automatic!

-خــــودکار،-

خودکــــــــــــــــــــار،

خود؛کارش را می کند...

تو زیاد فکر نکن!


پ ن: این نوشته،با آن نوشته که همیشه میخواندی تا به حال کسی ننوشته!

همش من نباید بگم که! یک بارم - کارخود کـُن!


+ نوشته شده در  ساعت   توسط دایی  | 

Expanse

از ایـن دیـار کسی گـذر نـمی کـند

- گــذر - بـه هـر کـه رو کـند

بـه - نیستی - روبـرو کـند!


در تـلاطـم ِ رقیـق؛

کـه از دو چشم ِ تـو روان

کـجا پـناه جویـد آن،

کـه در دلـش مـبـتلا کـند ؟!


از این ره ِ هـمـیشه سوز

اگـر دلی بـه پـنجره

ویـا بـه سوی ِ آسمان

ز نـاله ای - جـگـر نـشان -

دلـت کـمی بـه لـرزه شد،

بـخوان تـمام ِ لامـکان

بـه نـام ِ یـک بـت ِ زمـان

کـه ای مـلائک ِ سـمـا

کـمی به فـرش مـن بـمان

ز فـرش ِ دیـده ی دلم

کـجا سراغ دارد آسمان؟


+ نوشته شده در  ساعت   توسط دایی  | 

Debt

چـشمان ِ اعـتقاد را بـایـد بـست

استـخاره جـایـز نـیست.

من تـمام ِ دیـن ِ خـود را

در کـنار پـنجـره ای نیــمه

کنـار تـن ِ عـریـان ِ نـسیم،

در آغـوش ِ رقـصان ِ خـیال،

کـنار افـکـارم

کنــار لحـظه ی فـصیــح ِ بــاران

در شرم ِ وجـدان،

تـمام ِ دیـنم را تــفسیـر  مـی کـنـم .


+ نوشته شده در  ساعت   توسط دایی  | 

Corrsion Sky

 

باران ،می شوید ناگهان

تمام ِ گناه ِ آسمان را ...

باکره ایست آبی اش،

که چند فصل را به تجاوز تجربه کرده.

چه قتل ِ زیبایی کرده باد، ابر را

که کودکان ِ سقط شده اش را رها کرده و

خودش را محو ...

گاه

چه فسادی آسمان را می گیرد

که پرده را می کشند؟

بیا پایین جواب پس بده

که این بار

کسی مچت را گرفته خدا !

بیا که فرشته ی شانه ی راستم

وقتی خواب بودم

لبهای چپی را گاز گرفته!!

چپی هم تا دلش خواست، پای من نوشت....

بیا که حوا

برای حفظ ِ حریم ِ نداشته اش

منکرات تاسیس کرده!

جواب ِ چشم ِ خیس ِ غم باره ۱۷ ساله ای را

که بالشش را خیس کرده،

                        با لحن ِ آسمانی بده...

در کودتای هوس،

هدف از آفرینش ِ لذت چه بود،

که هابیل را

نماد ِ زن کردی!!؟

من چه می گویم را نبین

چه - می خواهم - را بگو ...

 بگو که بدجور

در انتهای گلویم

بیابان ها کفتار ِ گرسنه؛ فریاد دارم...

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دایی  | 

Cigar

نـاودان گـریـان

درخـتی وز وز

کـوچه هـا تنـها

پـیاده تـا کـجا می شود مـتر را فهمید؟

فـحش رکـیک یـعنی:

                            لبخـند کـودکی واکـسی!

قـویترین مـرد جـهان٬

                          زمیـن ...

تفـاوت از اینـجا تـا آنـــــــــــــــــــــــجا!!

دریـا کپی رایـت نمی فهمد

                                        وگـرنه آبی نبــود.

لـولا بـه پنـجره تجـاوز می کـند

                             مسواک به دهـان!

آه ... بیـچاره بـاران

مـحکوم بـه سقـوطی؛ که می داند آخـرش کـجاست!

شیـطان تـمام آنـچه نـبوده را بـه دوش می کـشد٬

                              انـسان نـداشتـه هایـش را...

دیـن همـان چیـزی است کـه می گـویـند٬

خـوش بـه حال کـــَرا.

شاهد مـاجرا٬

دستگیـره اتـاق!

آتـش٬

       دختـری با مـوهـای بـلوند...

خدا تا کی آن بالاست؟

و مـن٬

یـک نخ سیگـار

دودش کـشیده

                نـقشی بـر دیـوار...


+ نوشته شده در  ساعت   توسط دایی  | 

مطالب قدیمی‌تر